Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze product(en) door A’dam Design worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en A’dam Design.
 2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.
 3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit.
 4. Dag: kalenderdag.
 5. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of A’dam Design in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.
 7. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de A’dam Design en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.
 8. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

 

Artikel 2 – Over A’dam Design

A’dam Design is een label van Pit & Partners
Czaar Peterstraat 120, 1018 PT, Amsterdam
Telefoon: 0620011867 – bereikbaar van 09.00 tot 18.00 (of laat een bericht achter).
E-mail: info@adamdesign.nl
KvK-nummer: 34309355
Btw-nummer: NL819800296

 

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van A’dam Design en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen A’dam Design en jou, de consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden beschikbaar gesteld. Op jouw verzoek kan A’dam Design de algemene voorwaarden ook per e-mail toezenden.

Artikel 4 Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De afbeeldingen zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor jou duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

 

Artikel 5 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van je het aanbod aanvaardt en voldoet aan de voorwaarden.
 2. Als je het aanbod online aanvaardt, bevestigt A’dam Design meteen per e-mail de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.
 3. A’dam Design kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of je als consument aan je betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Als A’dam Design op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, mag A’dam Design gemotiveerd een bestelling weigeren.
 4. A’dam Design zal uiterlijk bij levering van het product de volgende informatie meegeven:
  1. Contactgegevens A’dam Design, waar je als consument terecht kunt met vragen, complimenten of klachten.
  2. Factuur met aankoopprijs, bezorgkosten en btw.
  3. Hoe en onder welke voorwaarden je het product kunt terugsturen.
  4. Instructie voor terugzending van het product.

Artikel 6 – Herroepingsrecht (+ terugsturen)

 1. Je kunt een overeenkomst voor de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden.
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat jij, of een vooraf door jou aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product hebt ontvangen.

Artikel 7 Verplichtingen tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd moet je zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking, dat wil zeggen alleen uitpakken en bekijken, zoals je dat in een winkel zou mogen doen.
 2. Je bent alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van het omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.

Artikel 8 Uitoefening van het herroepingsrecht en kosten daarvan

 1. Als je je herroepingsrecht gebruikt en het product terugstuurt, meld het dan binnen 2 weken via het retourformulier dat we meeleveren met het product.
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zend je het product terug, of overhandig het aan (een gemachtigde van) A’dam Design.
 3. Zend het product terug met alle geleverde toebehoren, in originele staat en verpakking, en conform de door A’dam Design verstrekte instructies.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij jou als consument.
 5. Je draagt zelf de kosten van het verzenden en terugzenden van het product.
 6. Als je gebruik maakt van je herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 9 – Verplichtingen van A’dam Design bij herroeping

 1. A’dam Design vergoedt de betaling van het product (exclusief de kosten voor verzending en terugzenden) onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop je de herroeping meldt. Mits A’dam Design het product compleet en in goede orde heeft terug ontvangen.
 2. Terugbetaling gebeurt per bank, tenzij je instemt met een andere methode.

Artikel 10  De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 11  Nakoming overeenkomst en garantie

 1. A’dam Design staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

Artikel 12  Levering en uitvoering

 1. A’dam Design neemt de grootst mogelijke zorg in acht bij de ontvangst en uitvoering van bestellingen.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat je bij de bestelling hebt ingevoerd.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal A’dam Design geaccepteerde bestellingen met spoed doch uiterlijk binnen 3 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvang je uiterlijk 30 dagen na het bestellen hiervan bericht. Je hebt in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
 4. Na ontbinding conform het vorige lid zal A’dam Design het betaalde bedrag meteen terugbetalen.
 5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij A’dam Design tot het moment van bezorging jou of een vooraf door jou aangewezen en aan A’dam Design bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 13  Betaling

 1. Bij het aangaan van de overeenkomst moeten verschuldigde bedragen meteen worden voldaan, tenzij dit anders is overeengekomen met A’dam Design.
 2. Je bent verplicht  om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaal- of adresgegevens meteen aan A’dam Design te melden.

Artikel 14  Klachtenregeling

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moet je binnen 14 dagen nadat je de gebreken heb geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven indienen bij A’dam Design.
 2. We beantwoorden ingediende klachten binnen 14 dagen na ontvangst. Als de verwerkingstijd van de klacht langer duurt, dan laten we dat weten, met een indicatie van hoe lang het gaat duren.
 3. Geef ons in ieder geval 4 weken de tijd om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 15  Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen jou en A’dam Design waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 16  Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en moeten worden vastgelegd op schrift of per e-mail.

 

Marieke BruilAlgemene voorwaarden